Porządek obrad poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Legnicy

W poniedziałek 29 maja 2023 roku o godz.10.00, w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej Legnicy. Przebieg obrad Rady będzie transmitowany poprzez stronę internetową urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
4. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok- (druk - LVI/1).
5. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVIl/49/21 z 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. - (druk - LVI/2).
6. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej - (druk - 1/LVI).
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej - (druk- 2/LVI).
9. Projekt uchwały sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica- (druk - 3/LVI).
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminy Legnica-(druk- 4/LVI).
11. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
12. Komunikaty i sprawy różne.

Powrót na listę aktualności