Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz. 3)

W roku 2018 do miejskiej kasy wpłynęło, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami komunalnymi, prawie 24 mln 500 tys. zł. Rok 2019 przyniósł wpływy ok. 38 mln 800 tys. zł. Zgodnie z prognozą, jeśli tylko rynek nieruchomości wyjdzie z opresji spowodowanej epidemią, rok 2020 może przysporzyć budżetowi blisko 49 mln zł.

Gospodarowanie zasobami nieruchomości gminnych jest zorganizowanym i zaplanowanym procesem podejmowania działań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najlepszego pożytku z nieruchomości, poprzez realizację przyjętych wcześniej planów i programów. Gminnym zasobem gospodaruje prezydent Legnicy.

Od szeregu lat w naszym mieście zwiększa się poziom dochodów budżetowych, związanych ze sprzedażą części składników majątkowych gminnych nieruchomości. Na dochody składają się m.in. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, działek zabudowanych i niezabudowanych na różne cele, z opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zwroty bonifikaty, bezumownego korzystania z gruntu, z najmu i dzierżawy, z tytułu użytkowania wieczystego czy opłat związanych z trwałym zarządem, z użytkowaniem i służebnością.

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości z zasobu

Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nabywanie nieruchomości na rzecz naszej gminy następować będzie w drodze darowizny, zamiany, kupna, komunalizacji, „powiatyzacji” lub w innych formach przewidzianych prawem, w związku z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz sprawną realizacją celów publicznych.

Prognozuje się, że wydzierżawiane będą nieruchomości już dotychczas wydzierżawiane oraz nieruchomości, na które będą wpływać wnioski o wydzierżawienie. Przewiduje się również możliwość sprzedaży nieruchomości wydzierżawianych. Decyzje w sprawach sprzedaży nieruchomości wydzierżawianych podejmowane będą indywidualnie, po szczegółowej analizie.

Ponadto prowadzone będzie regulowanie stanów prawnych nieruchomości, należących do gminy, oraz prace geodezyjne (podziały i łączenia działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia).

Rocznie planowana jest sprzedaż do 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz 5 lokali użytkowych. Oto zestawienie pozostałych nieruchomości planowanych do zbycia przez nasze miasto do 2021 roku.

 

 1. Zbycie działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

i o przeznaczeniu mieszkalno–usługowym – 52 działki

 

 1. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne planuje się przeznaczyć 29 działek

niezabudowanych

 

 1. Zbycie 10 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową

 

 1. Zbycie 21 działek niezabudowanych na cele inwestycyjne

 

 1. Zbycie 5 nieruchomości przeznaczonych pod produkcję i usługi

 

 1. Zbycie 4 nieruchomości zabudowanych

 

 1. Zbycie 8 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową

 

 1. Zbycie 4 nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi

 

 1. Zbycie 14 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania

 

 1. Zbycie 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod urządzenia infrastruktury

 

 1. Zbycie 1 nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową na rzecz

Tauron Dystrybucja S.A.

 

 1. Zbycie 2 działek niezbędnych do obsługi budynków

W roku 2020 i latach następnych planowana jest w dalszym ciągu dzierżawa działek z gminnego zasobu nieruchomości na:

- cele rolne – 210 działek,

- poprawę warunków zagospodarowania – 72 działki,

- cele nierolnicze (grunty zabudowane pawilonami, kioskami, na których znajdują się tablice reklamowe, są urządzone parkingi itp.) – 79 działek,

- przeznaczone pod budowę farmy fotowoltaicznej – 3 działki.