Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Kto zbuduje oświetlenie na osiedlu Sienkiewicza? Otwarto oferty firm

Siedem firm złożyło swoje oferty w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Sienkiewicza. Ich ceny oscylują od 3 mln 587 tys. zł do 4 mln506 tys. zł. Miasto na sfinansowanie inwestycji zaplanowało przeznaczyć 4 mln zł.

 Zadanie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Ich ceny oscylują od 3 mln 587 tys. zł do 4mln506 tys. zł. Miasto na sfinansowanie inwestycji zaplanowało przeznaczyć 4 mln zł.

 

Projekt realizowany w Legnicy dotyczy osiedla Sienkiewicza i obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych punktów świetlnych, stanowiących zagęszczenie w ramach istniejących ciągów oświetleniowych.

Wykaz zaplanowanych prac:

- wyłączenie z użytkowania 270 . istniejących, energochłonnych punktów świetlnych;

- montaż łącznie 370 . nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED, w tym sześciu punktów świetlnych z asymetrycznym rozsyłem strumienia dla oświetlenia przejść dla pieszych;

- budowa linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV;

- montaż sześciu szaf oświetleniowych;

- wdrożenie inteligentnego sytemu sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie osiedla

Sienkiewicza.

Działania te przyczynią się do lepszej jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego.

W wyniku realizacji projektu na podstawie audytów energetycznych oszacowano oszczędności energii elektrycznej w wysokości 473,84 MWh/rok, w tym w Głogowie 262,33 MWh/rok, w Legnicy 80,18 MWh/rok i w Polkowicach 131,33 MWh/rok.

Projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

 

W środę rusza Legnicka Akademia Filmowa. Przygotuj się na wiele