Miasto zabiega o dofinansowanie inwestycji z Programu Polski Ład

W minionym tygodniu zostały złożone przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego trzy wnioski o dofinansowanie ważnych dla miasta inwestycji z Programu Polski Ład.

Wnioski dotyczą następujących inwestycji:

1.       Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego

2.       Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego

3.       Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i Piastowska

Budowa kolejnego odcinka ZDP to inwestycja priorytetowa dla rozwoju miasta i jego układu komunikacyjnego. Obejmuje ona odcinek od al. Rzeczypospolitej do Sikorskiego oraz od ul Radosnej do al. Piłsudskiego i od ul. Radosnej do ul. Myrka– razem ok. 4,5 km wraz z budową 5 rond, wiaduktu nad linią kolejową i obiektów inżynierskich. Budowę chodników, ścieżek rowerowych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, trzech zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowych.  Zadanie to realizowane będzie z poszanowaniem środowiska oraz ze szczególną troską o zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Plac Słowiański jest jednym z najważniejszych miejsc w Legnicy. Jego rewitalizacja i zagospodarowanie wraz z rozbudową ulic przyległych obejmie 25 tys. m kw., w tym skrzyżowania, budowę ronda, przebudowę dwóch przystanków, czy też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i międzygminnej. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, zmodernizowane nawierzchnie ciągów pieszych, przebudowane przejście podziemne wraz z budową wind, a także nowe oświetlenie, mała architektura, zieleń i monitoring.

Z kolei Przebudowa ul. Pocztowej i Piastowskiej to także istotna dla miasta inwestycja drogowa. Obejmie ona przebudowę skrzyżowań i jezdni, budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę chodników, zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej, oświetlenia oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ITS, uporządkowanie zieleni.

Zgodnie z wymogami Programu, wszystkie wyżej wymienione inwestycje są kompleksowe i wielowymiarowe. Oprócz rozwiązań typowo drogowych uwzględniają elementy istotne dla ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Uwzględniają też dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój infrastruktury teletechnicznej. Wprost wpisują się także w przeciwdziałanie COVID-19 i zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych tej choroby, co jest głównym celem Funduszu. Dzięki ich realizacji zwiększy się mobilność mieszkańców, m.in. poprzez lepsze skomunikowanie stref mieszkalnej, administracyjnej i gospodarczej. Znaczącej poprawie ulegną dojazdy do pracy, szkół i urzędów. Uwolnione zostaną nowe tereny inwestycyjne, a już istniejące obszary aktywności gospodarczej zyskają nowe połączenia. Zwiększy się dostępność usług publicznych oraz uregulowana zostanie gospodarka wodno-ściekowa w centrum miasta. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych to także kluczowe uwarunkowanie wybranych zadań inwestycyjnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Wszystkie inwestycje Legnicy zostały zgłoszone priorytetu pierwszego ale poprzez swój kompleksowy charakter realizować będą także elementy priorytetów pozostałych.