Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich

Odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP, które było poświęcone zebraniu uwag i przygotowaniu stanowiska w związku z pakietem ustaw antykryzysowych uchwalanych przez parlament.

Członkowie Zarządu podczas posiedzenia on-line dyskutowali na temat niezbędnych zmian, które należy wprowadzić do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 299). Efektem tej dyskusji było przyjęcie stanowiska.

Uczestniczący w posiedzeniu zarządu ZMP prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zgłosił wiele uwag w imieniu własnym, współpracowników i otrzymanych od kolegów samorządowców z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jeśli wnioski te zostaną sformułowane w postaci zapisów legislacyjnych, istnieje szansa na ich wniesienie do projektu podczas obrad Senatu RP.

Podczas posiedzenia poruszono kwestię przepisów, dotyczących pracy organów stanowiących i wykonawczych w czasie epidemii. Przedstawiciele miast zaakceptowali zapisy zawarte w art. 15 zzr projektu, dotyczące biegu terminów wynikających z prawa cywilnego i administracyjnego. Zwracali też uwagę, że zawieszenia albo wydłużenia wymagają liczne inne terminy, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, na przykład związane z raportem o stanie gminy, z przepisami dotyczącymi udzielania informacji publicznej czy ze składaniem oświadczeń majątkowych.

Uwagi prezydentów i burmistrzów zasiadających w zarządzie ZMP dotyczyły też zamówień publicznych. Chodzi m.in. o wzmocnienie i ukonkretnienie zapisów zawartych w art. 6 ustawy z dnia 2 marca, ponieważ zarówno jego brzmienie, jak i opublikowane wyjaśnienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pozostawiają zbyt wiele wątpliwości i są niejednoznaczne.

Wiele podnoszonych postulatów było związanych z finansami. Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji uelastycznienia wzrostu zadłużenia w związku z wydatkami bieżącymi poniesionymi na zwalczanie, zapobieganie czy przeciwdziałanie epidemii, a także do zawieszenia wpłat „podatku janosikowego” w latach 2020-2021.

Zaproponowano, aby w latach 2020 i 2021 gminy mogły przeznaczyć na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 i 18 oraz 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.