Dofinansowanie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – wnioski do 4 września
Rządowy program wsparcia uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2024/2025 przewiduje dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski można składać do 4 września. Sprawdź, kto może skorzystać z tej pomocy i jakie kwoty są dostępne.

Wsparcie dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 kontynuowana będzie pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Program ten skierowany jest do uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obejmuje on m.in. uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), a także z niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie obejmuje zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Program przewiduje wsparcie zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwoty dofinansowania

Kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju szkoły oraz specyfiki niepełnosprawności ucznia. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 225 zł. Natomiast dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do branżowej szkoły I i II stopnia, kwota ta wynosi do 390 zł.

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie mogą składać opiekunowie uczniów, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby za zgodą opiekuna ucznia bądź pełnoletniego ucznia. Dokumenty należy dostarczyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, do 4 września 2024 r. Ważne jest, aby uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie przegapili tego terminu, aby móc skorzystać z oferowanej pomocy.

Podstawy prawne programu

Program oparty jest na uchwale nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. dotyczącym szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym. Dokumenty te określają zakres i zasady przyznawania dofinansowania na lata 2023-2025. Dodatkowo, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) zawiera przepisy regulujące te kwestie.

Program ten jest ważnym elementem wsparcia edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami, umożliwiając im lepszy dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych i podręczników, co z pewnością przyczyni się do ich rozwoju i integracji w środowisku szkolnym.


Według informacji z: UM Legnica