Rusza Gminny Program Rewitalizacji w Legnicy
W Legnicy rozpoczęto prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji, który ma na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta. W procesie tym zaangażowani są zarówno władze miejskie, jak i mieszkańcy, którzy będą mogli brać udział w konsultacjach społecznych.
  1. Inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. rewitalizacji odbyło się 6 czerwca.
  2. GPR pozwala na kompleksowe działania rewitalizacyjne.
  3. Rewitalizacja obejmie maksymalnie 20% powierzchni gminy.
  4. Konsultacje społeczne rozpoczną się 23 sierpnia 2024 r.

6 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Przewodniczyła mu zastępca prezydenta Aleksandra Krzeszewska, a udział wzięli radni oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. GPR to dokument, który umożliwia prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze, przy współpracy z lokalną społecznością.

Podstawą do wdrożenia GPR jest szczegółowa diagnoza miasta, która identyfikuje negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. Obszary, gdzie te zjawiska są skumulowane, określa się jako zdegradowane. Te obszary mogą następnie zostać objęte działaniami rewitalizacyjnymi.

Prezydent Maciej Kupaj podkreślił znaczenie programu: Gminny Program Rewitalizacji to - w kontekście planowania i rozwoju miasta - bardzo ważne narzędzie, które pozwala pozyskać środki i tchnąć ducha przedsiębiorczości w zrewitalizowany obszar.

Rewitalizacja nie ogranicza się wyłącznie do infrastruktury. Proces ten wymaga zaangażowania zarówno strony publicznej, jak i prywatnej oraz społecznej. Obejmuje działania nie tylko architektoniczne i urbanistyczne, ale przede wszystkim społeczno-gospodarcze. Współpraca mieszkańców, właścicieli nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla sukcesu rewitalizacji.

Konsultacje społeczne są integralnym elementem tworzenia GPR. Pierwsze konsultacje odbędą się od 23 sierpnia do 30 września 2024 r. i będą dotyczyć wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Następnie, w październiku, projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej.

Drugi etap działań obejmie prace Komitetu Rewitalizacji, nabór projektów do przedsięwzięć rewitalizacyjnych (od 8 stycznia do 7 marca 2025 r.) oraz spotkania warsztatowe z mieszkańcami i spacer studyjny. Ostateczny projekt GPR ma być przedstawiony Radzie Miejskiej w październiku 2025 roku.

Proces rewitalizacji, uporządkowany przez ustawę z dnia 9 października 2015 r., ma na celu nie tylko poprawę stanu fizycznego wybranego obszaru, ale także ożywienie gospodarcze i odbudowę lokalnej społeczności. Ostatecznym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez realizację uzgodnionych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz społecznych.


Na podst. UM Legnica