Prorozwojowy, ambitny, racjonalny - projekt budżetu Legnicy na rok 2024

Prorozwojowy, ambitny, racjonalny. Budżet któremu towarzyszy odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe miasta i troska o realizację nowych inwestycji. Taki ma być przyszłoroczny budżet miasta, który w środę, 15 listopada Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski przedstawił na konferencji prasowej. Projekt budżetu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do dalszego procedowania.  

Projekt zakłada, że dochody miasta w roku 2024 ogółem osiągną kwotę 790.907.000,00 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 8.500,00 zł.

Natomiast wydatki na rok 2024 zaplanowano na kwotę 820.617.000,00 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 8.820,00 zł. To drugi w historii wynik, mniejszy od ponad 852 mln zł osiągniętych w 2023 roku, ale wyższy od wydatków z roku 2022, które wyniosły prawie 794 mln zł.

Wydatki na inwestycje, czyli tzw. wydatki majątkowe planowane są na kwotę 128.940.000,00 zł.  W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1.386,00 zł. Zakres działań inwestycyjnych to efekt kontynuacji wieloletnich planów inwestycyjnych. Skala inwestycji w latach 2018-2023 szacowana jest na ogólną kwotę 300 mln zł. Przyszłoroczne plany inwestycyjne miasta obejmują również działania krótkoterminowe, uwzględniają także wnioski mieszkańców i organizacji.

Wśród kluczowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 znalazły się:

 • budowa Zbiorczej Drogi Południowej (etap III) - odcinek od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, który w przyszłym roku zostanie ukończony,
 • przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów wraz ze ścieżką rowerową, która znajdzie się w pasie zieleni,
 • przebudowa  ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej,
 • budowa ważnego szlaku komunikacyjnego w obrębie centrum miasta - nowego odcinka ul. A. Mickiewicza, który prowadzić będzie od ul. Oświęcimskiej do al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
 • przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu, co zakończy rozpoczętą w br. inwestycję
 • przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej,
 • budowa ul. Wiślanej,
 • budowa nowej drogi powiatowej (ul. Kołobrzeska) łączącej trasę S3 z  ul. Lotniczą,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych,
 • przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy,
 • przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej,
 • budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Hutników.

Planowana jest także przebudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na energooszczędne oprawy oświetleniowe.

W dziale transport znalazł się zakup nowych autobusów ( 5 szt. w roku 2024 i 1 szt. w 2025 r.)  z elektrycznym napędem wraz z budową specjalnej stacji ładowania na nowej pętli przy ul. Iwaszkiewicza

Zaplanowane zostały także nowe inwestycje w obrębie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wśród których znajdą się m.in.

 • nowe boiska na terenie II Liceum Ogólnokształcącego,
 • przebudowa nawierzchni boisk treningowych w Parku Miejskim
 • przebudowa (dokończenie inwestycji) basenu krytego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej oraz
 • przebudowa ścieżek rowerowych w ciągu alei J. Piłsudskiego.

Kontynuowana będzie rewitalizacja Palmiarni oraz parku Miejskiego, gdzie przebudowane zostaną ścieżki w ciągu Białej, Al. Oswobodzenia oraz w rejonie Centrum Witelona. Natomiast Centrum Witelona doposażone zostanie w sprzęt wystawienniczy (ekspozytory).

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych Legnickiego Budżetu Obywatelskiego znajdą się:

 • plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4,
 • przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego,
 • wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej,
 • przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska,
 • budowa nowych boksów z wybiegami dla psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Ponieważ głównym źródłem dochodów miasta (57,79%) pozostają dochody własne uzyskane z podatków, w związku z potrzebą zbilansowania wydatków z dochodami Prezydent, uwzględniając fakt, iż w Legnicy nie jest np. pobierana opłata targowa ani egzekwowany podatek od posiadania psa zaproponował zwiększenie podatku od nieruchomości.

Między innymi zaproponowana stawka podatku od nieruchomości - od budynków mieszkalnych i ich części wynosi 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Dotychczasowa stawka wynosiła 0,89 zł, natomiast stawka proponowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2024 wynosi 1,15 zł.  W przypadku mieszkania o pow. 50 m2 roczna kwota podatku wzrośnie z 27,00 zł w roku bieżącym do 30,50 zł w roku 2024 (o 3,50 zł).

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przedłożony projekt przewiduje stawki na poziomie roku 2023 dla budynków mieszkalnych, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz gruntów pozostałych, natomiast w pozostałych pozycjach stawki ustalono w wysokości określonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 774).

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z największych źródeł dochodów własnych budżetu miasta, którego wpływy pod kątem wielkości przewyższają jedynie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspólne procedowanie budżetu wraz z pakietem uchwał podatkowych umożliwi skonstruowanie prorozwojowego, ambitnego budżetu miasta, który pozwoli uruchomić nowe, ważne dla Legnicy inwestycje. Jego ostateczny kształt określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej.