Powiat Legnicki pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dwie dotacje celowe o łącznej wysokości 155 000 zł. Pierwszą promesę w wysokości 39 000 zł powiat otrzymał na zakup nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania umożliwiającego szybszą realizację zadań przez pracowników ewidencji gruntów i budynków. Druga dotacja w wysokości 126 000 zł dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2191D (Prochowice - Kwiatkowice).

Wstępnie szacowane koszty tego zadania wynoszą ponad pół miliona złotych. Pozostała część realizacji tej inwestycji zostanie sfinansowana na zasadzie partnerstwa Powiatu Legnickiego z Miastem i Gminą Prochowice. Dodajmy, że będzie to kolejny etap remontu tej drogi. W 2018 r. ogłoszono przetarg na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska – Malczyce) o długości 780 m. W wyniku przetargu zawarto umowę z Firmą Budowlaną FOBIS Sp. z o. o. Lubin na wartość 1 057 823,04 zł. Na pokrycie części kosztów inwestycji została przyznana dotacja celowa z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 207 900 zł. Pozostałe wydatki z tytułu realizacji zadania poniosły wspólnie na podstawie zawartej umowy o partnerstwie Powiat Legnicki oraz Miasto i Gmina Prochowice.