Centrum Integracji Społecznej na ukończeniu

Wykonawca rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 3 na Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu przygotowuje inwestycję do końcowego odbioru.

Zadanie jest realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015–2020. To kolejna inwestycja na Kartuzach, dzięki której zdecydowanie poprawia się jakość życia mieszkańców.

Prace przy tworzeniu CIS rozpoczęły się na początku minionego roku. Wykonano m.in.: remont dachu, położono ocieplenie na ścianie budynku od strony podwórza, wymieniono stropy wewnątrz budynku, wykonano szyb windy i wiele innych prac konstrukcyjnych. Na zewnątrz powstał plac zabaw, boisko do siatkówki i koszykówki, siłownia plenerowa, parking, podjazdy dla niepełnosprawnych. Zakończenie prac planowane jest latem tego roku. Koszt to ponad 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski przyznał Legnicy ze środków unijnych dotację na tę inwestycję w wysokości 3,5 mln zł. Z budżetu państwa dodatkowo otrzymaliśmy ponad 328 tys. zł.

Centrum Integracji Społecznej będzie realizowało dotychczasowe zadania Świetlicy Terapeutycznej nr 1, która zostanie tutaj przeniesiona z ul. Brackiej. Dotyczy to głównie dzieci i młodzieży. Jego zadaniem będzie także aktywizacja osób dorosłych i w wieku senioralnym oraz współpraca z organizacjami społecznymi.

Budowa Centrum jest odpowiedzią  na postulaty zgłaszane przez mieszkańców miasta w ramach konsultacji społecznych, prowadzonych w związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015–2020.

            Celem Programu jest:

- zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,

- odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i sąsiadami,

- wyrównywanie szans społecznych (w tym edukacyjnych za sprawą zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz wyrównawczych),

- zapobieganie patologiom społecznym poprzez realizację różnych form działania (projekty profilaktyczne),

- zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć i nauki,

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców w wyniku udziału w zajęciach organizowanych na terenie CIS,

- pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców Kartuz.

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015–2020 zawiera 12 projektów dotyczących Kartuz. Zrealizowano już przebudowę ul. Wrocławskiej od placu Sybiraków do Nadbrzeżnej. Zbudowano też kompleks rekreacyjno–sportowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Zrewitalizowano kamienice przy ul. Kamiennej i Kościelnej i przebudowano podwórza u zbiegu ulic Kamiennej, Kościelnej, Daszyńskiego i Wrocławskiej. Niedawno mieszkańcy otrzymali bulwar nad Kaczawą wraz z przebudowaną ul. Nadbrzeżną. Miasto przeznaczyło na inwestycje w ramach tego programu ponad 20 mln zł., z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 10 mln zł.

 

 

 

Powrót na listę aktualności