Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast rozpoczęty w Legnicy
W Urzędzie Miasta odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Program ten ma na celu podniesienie jakości życia w polskich średnich miastach oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych.
  1. Program obejmuje trzy etapy realizacji do 2029 roku.
  2. Dofinansowanie wynosi 1 423 976 095 zł, z czego 85% to wkład szwajcarski.
  3. Wsparcie obejmuje projekty z 12 obszarów, m.in. edukacja, zdrowie, transport.
  4. Miasto może ubiegać się o dofinansowanie od 44 848 000 zł do 80 726 400 zł.

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 3 czerwca, przewiduje wsparcie dla polskich średnich miast w celu podniesienia jakości życia oraz zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych. Pierwsze spotkanie zespołu, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Maciej Kupaj, skupiło się na kwestiach bezpieczeństwa publicznego, efektywności energetycznej, transportu publicznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Program zakłada realizację projektów w trzech etapach. W pierwszym etapie (2024 rok) miasta opracują wnioski aplikacyjne, które zostaną ocenione przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Drugi etap (2025 rok) obejmuje uszczegółowienie wniosków przez wybrane miasta, które przeszły pierwszy etap. Trzeci etap rozpocznie się w 2026 roku i będzie polegał na faktycznej realizacji projektów, które zakończą się w 2029 roku.

Dofinansowanie w ramach programu wynosi 1 423 976 095 zł, z czego 85% to wkład szwajcarski, a 15% to wkład krajowy. Miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie od 44 848 000 zł do 80 726 400 zł. Program daje możliwość zgłoszenia różnorodnych przedsięwzięć, takich jak inwestycje, szkolenia, stypendia, współpraca partnerska, a także imprezy kulturalne i edukacyjne.

Wsparcie z programu będzie można przeznaczyć na projekty w następujących obszarach: kształcenie i szkolenie zawodowe, finansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzanie migracjami i promowanie integracji, efektywność energetyczna i energia odnawialna, transport publiczny, gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie odpadami, ochrona przyrody i bioróżnorodność, zdrowie i pomoc społeczna, poprawa bezpieczeństwa publicznego, wsparcie dla mniejszości i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego i przejrzystości.

Podczas pierwszego spotkania, rozmowy koncentrowały się na obszarach dotyczących bezpieczeństwa publicznego, efektywności energetycznej, transportu publicznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności. Projekty będą wybierane zgodnie z celami i obszarami tematycznymi zdefiniowanymi w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast oraz Strategią Rozwoju Miasta.

Program zakłada również wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego poprzez szkolenia pracowników, usługi doradcze oraz wymianę dobrych praktyk z miastami szwajcarskimi na etapie realizacji projektów. To unikalna szansa dla miast na rozwój gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny, która może przynieść długofalowe korzyści dla mieszkańców.


Według informacji z: Urząd Miasta Legnica