Masz problem z azbestem? Złóż wniosek o dofinansowanie na jego usunięcie

Urząd Miasta Legnicy informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta w 2023 r.

Program przewiduje pokrycie kosztów obejmujących demontaż wyrobów azbestowych oraz ich transport i unieszkodliwienie. Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest oraz nieruchomości stanowiące własność gminy Legnica.

Regulamin wyklucza udzielenie przez gminę wsparcia finansowego przy realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, osobom prawnym i jednostkom sektora finansów publicznych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest uzyskanie przez gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wnioski będą realizowane do wysokości środków w budżecie przeznaczonych na realizację tego zadania.

Wnioski należy przesyłać na adres: Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta w Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (parter, stanowisko nr 6) w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku. Informacje na temat dofinansowania można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami osobiście w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 76 72 12 348.

 

 

Pliki do pobrania

zal._1_informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest_-_do_pobrania.docx
zal._2ocena-do_pobrania.docx
zal._3wniosek_3_-do_pobrania.docx