Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”

Trwają prace nad wstępnym projektem „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 Plus”. Na czerwiec 2022 roku planowane są konsultacje pierwszej wersji dokumentu. Jego wersja ostateczna, po wszelkich wymaganych prawem konsultacjach, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej Legnicy w listopadzie 2022 roku. Wszelkie prace oraz spotkania związane ze „Strategią Rozwoju Miasta Legnicy 2030 PLUS” są koordynowane i monitorowane przez wydział rozwoju miasta.

Jak przebiegały dotychczasowe prace?

Prace nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 Plus” trwają od czerwca 2021r. Jesienią 2021 odbył się nabór osób chętnych do udziału w Miejskim Zespole Doradczo-Opiniującym, którego rolą jest m.in. współpraca przy wypracowaniu kierunków działań ujętych w „Strategii (…)”. Do MZDO zgłosiło się ponad stu przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego miasta, którzy poprzez swoje zaangażowanie chcą mieć realny wpływ na sprawy miasta.

10 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie MZDO, inaugurujące prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Legnicy 2030 PLUS”, na którym została zaprezentowana m.in. diagnoza miasta Legnicy, której wykonanie jest niezbędne dla określenia potrzeb rozwoju miasta. Podstawę diagnozy stanowiły przeprowadzone w październiku i listopadzie 2021 roku badania ankietowe na terenie miasta, które jednocześnie stanowiły punkt wyjścia do kolejnych etapów prac. Z uwagi na sytuację epidemiczną (Covid-19) i związane z nią obostrzenia spotkanie zrealizowano w formie zdalnej z udziałem około 100 uczestników.

Następnie w grudniu 2021 roku rozpoczęto zapisy do Zespołów Tematycznych(ds. Sfery Społecznej, ds. Sfery Gospodarczej i ds. Sfery Przestrzennej), do których mogli się zgłaszać członkowie MZDO. Spotkania odbyły się w styczniu 2022 rokuw formule on-line wg poniższego harmonogramu:

11.01.2022 r. - sfera społeczna (edukacja, rynek pracy, pomoc społeczna, szkolnictwo wyższe).

12.01.2022 r.- sfera społeczna (kultura, sport, promocja, zdrowie).

18.01.2022 r. - sfera gospodarcza (współpraca z sektorem gospodarczym, tereny  inwestycyjne, transformacja cyfrowa i inne wyzwania).

19.01.2022 r. - sfera przestrzenna (środowisko, infrastruktura techniczna, transformacja klimatyczno-energetyczna).

20.01.2022 r.- sfera przestrzenna (model struktury funkcjonalno-przestrzennej).

Warsztaty zostały przeprowadzone na platformie whereby.com z wykorzystaniem narzędzia Miro do pracy na interaktywnych tablicach. Podczas warsztatów uczestnicy wskazywali działania, za pomocą których - ich zdaniem - miasto może reagować na wcześniej zdefiniowane na podstawie diagnozy stanu miasta wyzwania rozwojowe stojące przed Legnicą. Uczestnicy warsztatów mogli również wskazać działania, które są realizowane, ale nie przynoszą oczekiwanego efektu lub są szkodliwe i należy je ograniczyć lub zaprzestać ich realizacji.

Następnie w lutym i marcu 2022 r. odbyły się spotkania w gronie Zespołu Zarządzającego, złożonego z przedstawicieli Urzędu Miasta Legnicy, jednostek organizacyjnych Gminy oraz spółek gminnych, których zakres kompetencji odnosi się do poszczególnych dziedzin wskazanych w obszarach tematycznych. Spotkania te poświęcone były omówieniu i przedyskutowaniu celów i kierunków działań w poszczególnych obszarach tematycznych w ramach „Strategii…”.

Pierwsze spotkanie Zespołu Zarządzającego odbyło się 22 lutego 2022 r. w formule on-line. Przedstawiony został na nim materiał opracowany przez Wykonawcę na podstawie wyników spotkań Zespołów Tematycznych (warsztaty ze stycznia 2022 r.),  który stanowił punkt wyjścia do dalszych prac nad „Strategią…”. Natomiast spotkania w marcu 2022 roku odbyły się już w formule stacjonarnej wg poniższego harmonogramu (terminy podano wraz ze wskazaniem obszarów tematycznych, którym były dedykowane poszczególne spotkania):

10.03.2022 r. – edukacja, kultura, sport i rekreacja.

15.03.2022 r. – pomoc społeczna, zdrowie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwo, administracja.

18.03.2022 r. – rozwój gospodarczy, infrastruktura komunalna, transport, drogi, mieszkalnictwo, środowisko, gospodarka odpadami, zieleń.

31.03.2022 r. – podsumowanie.

Podczas spotkań poświęconych poszczególnym obszarom tematycznym (10., 15. i 18. marca) zaprezentowany był wstępny projekt celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań wraz z przypisanymi do nich zadaniami ujętymi w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej, opracowany na podstawie uwag i propozycji złożonych przez przedstawicieli Urzędu Miasta Legnicy, jednostek organizacyjnych gminy i spółek gminnych. Po prezentacji odbyła się dyskusja, która miała na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów celów i kierunków działań. Podczas spotkań przedyskutowane zostały także elementy wizji rozwoju. Natomiast spotkanie w dniu 31.03.2022 r. było poświęcone omówieniu wizji rozwoju miasta Legnicy oraz wyników trzech poprzednich spotkań. Zaprezentowany został materiał, nad którym następnie dyskutowali uczestnicy spotkania doprecyzowując jego zapisy.

Efektem wspólnej pracy jest nowa wizja Legnicy, która koncentruje się na trzech podmiotach oddziaływania:

 • miasto, jako jednostka osadnicza i przestrzeń życiowa mieszkańców,
 • legniczanie, jako twórcy wspólnoty samorządowej i jednocześnie jej najwięksi beneficjenci,
 • samorząd, jako skuteczny organizator, kreator i koordynator usług miejskich wrażliwy na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Wypracowano pięć celów strategicznych:

 1. Rozwój usług społecznych i publicznych.
 2. Rozwój nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarki.
 3. Rozwój mieszkalnictwa oraz wzmacnianie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskich.
 4. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, rozwój infrastruktury komunalnej i transportu publicznego w oparciu o zasady zielonej transformacji i gospodarki obiegu zamkniętego.
 5. Wzmocnienie i poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych Legnicy.

Przy ich realizacji miasto będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniami horyzontalnymi, do których zaliczono:

 • Depopulację i starzenie się społeczeństwa.
 • Wzmocnienie kooperacji samorządowej w ramach obszaru funkcjonalnego.
 • Wykluczenie społeczne.
 • Rozwój społeczeństwa wiedzy.
 • Rozwijanie usług wielkomiejskich.
 • Odporność na kryzysy społeczne.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego.
 • Dbałość o ład przestrzenny i estetykę, rozwijanie miasta kompaktowego.
 • Transformację cyfrową, rozwijanie miasta inteligentnego.
 • Zieloną transformację.

Galeria zdjęć

powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
powiększ zdjęcie: Zobacz jak przebiegają prace nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”
Powrót na listę aktualności