W poniedziałek odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Legnicy

We poniedziałek 31 stycznia 2021 roku o godz. 10.00, w trybie zdalnym, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej Legnicy. Przebieg będzie transmitowany poprzez stronę internetową urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

Porządek obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2021 – XXXIX/1.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021 – XXXIX/2.
 6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – 1/XXXIX.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3 – letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Legnicy na lata 2022-2024 – 2/XXXIX.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 2022 – 2024 – 3/XXXIX.
 9. Projekt uchwały w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych – 4/XXXIX.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – 5/XXXIX.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Legnicy oraz ustalenia ich przebiegu – 6/XXXIX.
 12. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 13. Komunikaty i sprawy różne.