Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Poznaj porządek obrad sesji Rady Miejskiej 26 lipca. Obejrzysz ją online

Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 26 lipca w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Początek o godz.10.00. Sesję można obejrzeć na żywo na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie zdziałań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Legnicy w roku 2020 – (druk – XXXIII/1).
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej -
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej – (druk – 2/XXXIII).
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej – (druk – 3/XXXIII).
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnica na rok szkolny 2021/2022– (druk - 4/XXXIII).
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi– (druk – 5/XXXIII).
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – (druk – 7/XXXIII).
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Legnica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 – druk(-9-XXXIII).
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej – (druk-10-XXXIII).
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R.Schumana, ul. Śmigłowcowej, torów kolejowych i bocznicy kolejowej od południa – (druk-11/XXXIII).
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo-wschodniej oraz torach kolejowych Legnica-Jawor – (druk-12/XXXIII).
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego w Legnicy dla jednostki 13UG – (druk-13/XXXIII).
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy- (druk-14/XXXIII).
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Legnicy w rejonie ul. Sudeckiej, Bieszczadzkiej, Karkonoskiej i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – (druk-15/XXXIII).
 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 20. Komunikaty i sprawy różne.