Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Rektor PWSZ Andrzej Panasiuk nominowany na profesora

Prezydent RP Andrzej Duda 6 kwietnia 2021 r. nadał tytuł naukowy profesora Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Andrzejowi Panasiukowi.

Profesor doktor habilitowany Andrzej Panasiuk specjalizuje się w naukach prawnych, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007–2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest wykładowcą akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Panasiuk ukończył studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku, uzyskując tytuł magistra historii. Rok później na tym samym uniwersytecie ukończył Wydział Prawa i uzyskał tytuł magistra prawa. W 1997 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, zostając doktorem nauk prawnych. W 2000 roku zdał egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. W latach 2002–2004 odbywał aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 6 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nominował Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Andrzeja Panasiuka, nadając mu tytuł profesora.

W czasie swojej kariery zawodowej prof. dr hab. Andrzej Panasiuk pracował między innymi w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury), Ministerstwie Infrastruktury, PKP S.A. (członek Zarządu), TK Telekom sp. z o.o. (prezes zarządu, dyrektor generalny). Był także ekspertem w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, konsultantem Banku Światowego i EBOR, ekspertem w grupie roboczej INTOSAI. W maju 2020 roku Kolegium Elektorów wybrało Andrzeja Panasiuka na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kadencję 2020–2024. Od 1 września 2020 roku kieruje on legnicką uczelnią. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

W swoim dorobku naukowym Andrzej Panasiuk ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych. Między innymi: Koncesję na roboty budowlane lub usługi, partnerstwo publiczno-prywatne, Komentarz; Partnerstwo publiczno-prywatne, poradnik, praca zbiorowa, red. Naukowa Andrzej Panasiuk; Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom; System zamówień publicznych, Zarys wykładu; Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej; Człowiek w świecie własności; Partnerstwo publiczno-prywatne.