Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Ruszyła kolejna edycja programu Aktywny Samorząd. Można już składać wnioski

W ramach programu „Aktywny samorząd” można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji prezydenta Legnicy, także w formie elektronicznej za pomocą platformy cyfrowej „SOW - System Obsługi Wsparcia”.

      Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w  życiu społecznym, zawodowym  i  w  dostępie
do edukacji. Obecnie korzystając z SOW osoba niepełnosprawna (mieszkaniec Legnicy) może ubiegać się o pomoc w następującym zakresie:

1. Aktywny Samorząd – Moduł I oraz Moduł II,

2. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

3. Dofinasowanie do zakupu przedmiotów  ortopedycznych i środków pomocniczych.

Warunkiem niezbędnym do korzystania z Systemu jest posiadanie przez wnioskodawcę narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia w postaci profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby złożyć wniosek za pomocą platformy SOW należy wejść TUTAJ (https://sow.pfron.org.pl/).  Zarejestrować się, a następnie w oknie wyboru zaznaczyć: Województwo: Dolnośląskie, Powiat: Legnica – miasto na prawach powiatu

Moduły, obszary i zadania programu, których realizacja odbywać się będzie w Legnicy w roku 2021

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 
w tym:

  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego   samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

  • Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczeniaw społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościamiw komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

 

  • Obszar C –likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończynyw której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

  • Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

 

Adresaci programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A

Zadanie nr 1 - osoba  niepełnosprawna,  która  posiada  znaczny  lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie nr 2- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu.

Obszar B

Zadania nr 1 i Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona.

Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna, która posiada  znaczny lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudniona z dysfunkcją narządu słuchu  oraz trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności; beneficjent pomocy w  obszarze B Zadaniu 1, 3 lub 4.

Obszar C

Zadanie 1 -osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, wobec której ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada  znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznegoz oprzyrządowaniem elektrycznym.

Obszar D  

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest w wieku aktywności zawodowej, pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach Modułu I  programu przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 30 sierpnia 2021r.

Wnioski dotyczące Modułu IIdofinansowania kosztów nauki w pierwszym półroczu przyjmowane będą w terminiedo31 marca 2021r.jako daty kończącej pierwszycykl naboru  wniosków.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w drugim półroczu przyjmowane będą
w terminie od 1  września 2021r. do 10 października  2021r.  w ramach drugiegocyklu  naboru  wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8,  Biuro Obsługi Klienta pok. 5 (stanowisko nr 3) bądź pod numerami telefonów: 76 7212253,76 7212254 lub 76 7212255