Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

<a href=Legnica otrzymała 2,6 mln zł dofinansowania unijnego na budowę oświetlenia ulicznego" />

Legnica wspólnie z Głogowem i Polkowicami otrzymała 6 mln 675 tys. 725 zł.  z Unii Europejskiej na modernizację miejskiego oświetlenia.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Projekt, którego liderem jest Gmina Miejska Głogów, a Gmina Legnica i Gmina Polkowice  występują w roli partnerów, obejmuje następujące zadania:

  • modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w Głogowie
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego w Legnicy, wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową
  • przebudowę i wymianę oświetlenia w gminie Polkowice
  • nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny

W ramach projektu przewidziano modernizację, przebudowę i budowę 1288 punktów świetlnych, w tym w Głogowie 571., w Legnicy 370 , w Polkowicach 347.

Projekt realizowany w Legnicy dotyczy osiedla Sienkiewicza i obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych punktów świetlnych, stanowiących zagęszczenie w ramach istniejących ciągów oświetleniowych.

Wykaz zaplanowanych prac:

- wyłączenie z użytkowania 270 . istniejących, energochłonnych punktów świetlnych;

- montaż łącznie 370 . nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED, w tym sześciu punktów świetlnych z asymetrycznym rozsyłem strumienia dla oświetlenia przejść dla pieszych;

- budowa linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV;

- montaż sześciu szaf oświetleniowych;

- wdrożenie inteligentnego sytemu sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie osiedla

Sienkiewicza.

Działania te przyczynią się do lepszej jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego.

W wyniku realizacji projektu na podstawie audytów energetycznych oszacowano oszczędności energii elektrycznej w wysokości 473,84 MWh/rok, w tym w Głogowie 262,33 MWh/rok, w Legnicy 80,18 MWh/rok i w Polkowicach 131,33 MWh/rok.

Realizacja projektu odbywać się będzie w oparciu o zapisy Umowy Partnerskiej. Nadzór nad projektem sprawuje Lider - Gmina Miejska Głogów.

Planowana wartość całkowita projektu to 9 mln 747 tys. 230, z tego koszty kwalifikowane wynoszą 8 mln 902 tys. 15 zł, a wartość dofinansowania 6 mln 675 tys. 725 zł. Wartość zakresu rzeczowego Legnicy to 4 mln 313 tys. 775 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 mln 646 tys. 410  zł

Projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.