Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

PWSZ zaprasza na studia podyplomowe – EMBA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy  uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych Executive Master Business of Administration.

Celem tych studiów jest podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej firm, przedsiębiorstw oraz innych instytucji w obszarze nowoczesnego zarządzania organizacją; rozwój kompetencji społecznych niezbędnych menadżerowi przy identyfikowaniu i rozstrzyganiu dylematów związanych z funkcjonowaniem organizacji z szerokim uwzględnieniem postaw etycznych. Absolwenci studiów EMBA zwiększają swoje kompetencje zawodowe zyskując tym samym znaczącą przewagę konkurencyjną na szeroko pojętym rynku pracy.

- Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się co najmniej 3-letnim stażem na stanowisku kierowniczym, w tym dla kadry kierowniczej różnego szczebla, członków organów przedsiębiorstw, menedżerów, a także osób, które w przyszłości chciałyby się ubiegać o awans na wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. Podjęcie studiów jest też dobrym wyborem dla osób, które chcą rozwinąć i ugruntować nabytą wcześniej wiedzę tak, by móc optymalnie korzystać z kompetencji z obszaru zarządzania zarówno w swoim miejscu pracy, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym – mówi Mirosław Szczypiorski, rzecznik PWSZ.  

Studia te umożliwiają również zdobycie i rozwinięcie tzw. umiejętności miękkich na wysokim poziomie, co jest niezbędne w przypadku kadry menedżerskiej. MBA to również doskonała platforma do nawiązywania kontaktów z liderami biznesu ze swojego otoczenia.

 Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wynosiła aż 14 150 zł. Jest to suma, która znacząco odbiega od przeciętnych wynagrodzeń w Polsce.

Zajęcia będą nastawione na praktykę. Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści w swoim fachu, praktycy biznesu zatrudnieni w polskich i międzynarodowych korporacjach na stanowiskach wyższego szczebla, a także przedstawiciele świata nauki łączący pracę dydaktyczną z praktyką w biznesie.

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: zarządzanie strategiczne, marketing, zarządzanie projektami, uwarunkowania prawne, ekonomia, networking, odpowiedzialność prawna członków organów spółek i dyrektorów finansowych, podstawy rachunkowości, przywództwo strategiczne, etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, brand management, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje w biznesie.

Dyplom MBA uprawnia również do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. 

Studia Executive Master Business of Administration trwają 2 semestry i obejmują 208 godzin zajęćdydaktycznych. Przewiduje się prowadzenie zajęć w trybie kształcenia na odległość z użyciem uprzednio nagranych i udostępnionych słuchaczom wykładów, a także w czasie rzeczywistym.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z listem motywacyjnym należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe EMBA". Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe znajdują się  na stronie: cku.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce „studia podyplomowe”.