Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy nadal prowadzi nabór wniosków na n/w formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd

Informacje o naborze:

https://legnica.praca.gov.pl/-/11955238-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

  1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb ustawy (dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców)

Informacje o naborze:

https://legnica.praca.gov.pl/-/12097295-nabor-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

  1. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zzc ustawy

Informacje o naborze:

https://legnica.praca.gov.pl/-/12112482-nabor-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudniajacego-praco

  1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Informacje o naborze:

https://legnica.praca.gov.pl/-/12143483-nabor-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowej-lub-podmiotu-o-ktorym-mowa-w-art-3-ust-3ustawy-z-dni