Zagrożenie epidemiczne nadal trwa. W trybie nadzwyczajnym 27.04 br. zwołana została XV sesja Rady Powiatu Legnickiego, która odbyła się w trybie zdalnym, bez udziału publiczności. Transmisję z obrad można było śledzić on-line na stronie powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, a udział w niej wzięło 16 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Podjęto cztery uchwały:

  1. Uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
  2. Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
  3. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.
  4. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie.

Uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu legnickiego związana była z przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego promesą w ramach programu „Ochrona zabytków”, na realizację zadania pod nazwą „Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.)”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych przeznaczone będzie na kolejne prace związane z odrestaurowaniem i odnowieniem budynku wraz z osuszeniem części elewacji frontowej oraz odnowieniem dachów wieżyczek (etap 5).

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu legnickiego związane są ściśle z realizacją zadania dotyczącego wykonania instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
Mimo trudnej i nadzwyczajnej sytuacji, sesja przebiegła bezproblemowo, dzięki czemu będzie można zrealizować zaplanowane inwestycje.