Działalność placówek opiekuńczych czasowo zawieszona

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski wydał (25 marca br.) zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności funkcjonujących w Legnicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek wsparcia dziennego, dziennego domu pobytu, klubu seniorów, środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Prezydent zawiesza działalność miejskich żłobków nr 1, 2, 3, 4 od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. 

Zawiesza też działalności wszystkich niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych działających na terenie miasta Legnicy, ujętych w „Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych”, prowadzonych przez prezydenta miasta Legnicy w myśl art. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326) w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Zawieszona zostaje działalność miejskiego Domu Dziennego Pobytu w Legnicy oraz „Klubu Senior+” w Legnicy od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W zarządzeniu poleca się zawieszenie działalności wszystkich działających na terenie Legnicy niepublicznych placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Poza zakresem powyższych nakazów prezydent poleca wszystkim dyrektorom placówek oświatowych przeprowadzenie gruntownej dezynfekcji (metodą ozonowania) we wszystkich takich obiektach.