Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

<a href=Legnica walczy ze smogiem. Mieszkańcy likwidują kopciuchy" />

W latach 2015–2019 ponad 925 gospodarstw skorzystało z dofinansowania w wysokości prawie 5 mln zł na  wymianę ogrzewania - tradycyjnego na przyjazne środowisku. Te dotacje są skuteczną formą walki ze smogiem w naszym mieście.

W Legnicy  latach 2015-2016 wykonano jedną z pierwszych w kraju pełną inwentaryzację i utworzono bazę źródeł niskiej emisji. Pozwoliło to na zlokalizowane tych źródeł i określenie ich liczby. Wyniki w postaci mapy prezentowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W 2016 r. zinwentaryzowano 14 tys. 569 źródeł na paliwo stałe (piece kaflowe, kotły węglowe, kominki itp.), natomiast ze złożonych do dziś wniosków, związanych ze zmianą ogrzewania wynika, że zostało zlikwidowanych ponad 3 tys. takich źródeł.

Innym działaniem ograniczającym niską emisję jest termomodernizacja i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych i różnych obiektów użyteczności publicznej. W Legnicy ocieplono bardzo wiele budynków szkolnych i przedszkoli. Wydano na ten cel kilkadziesiąt milionów zł. Wszystkie budynki użyteczności publicznej posiadają już ekologiczny system ogrzewania.

Do miejskich sieci przyłączane były mieszkania komunalne m.in. przy ul. Głogowskiej, budynki szkolne, przedszkola, hale sportowe. Budowane są także nowoczesne sieci ciepłownicze.

W walce ze smogiem miasto współpracuje z różnymi instytucjami. W 2016 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zadeklarowano podejmowanie wspólnych działań, służących ochronie jakości powietrza, w szczególności w zakresie zapewnienia danych do systemu ocen i prognoz jakości powietrza w Legnicy.

Wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim miasto zrealizowało unijny projekt LIFE-APIS/PL, czego efektem było zainstalowanie tablicy informującej o prognozowanych parametrach powietrza.

Miasto zawarło porozumienie z PGNiG w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, które polega na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz przedsiębiorców do eliminacji używania paliwa stałego i zastępowania go piecami zasilanymi paliwem gazowym.

Innym ważnym działaniem jest przystąpienie miasta do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii, którego jest współorganizatorem.