Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

W Legnicy dziś (13 maja br.) rozpoczyna się nabór do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, który potrwa do 25 czerwca.

W tym roku przeprowadzone będą dwa odrębne postępowania rekrutacyjne: jedno dla absolwentów klas trzecich dotychczasowych gimnazjów, drugie - dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Absolwenci dotychczasowych gimnazjów będą rekrutowani jeszcze do 3-letnich liceów ogólnokształcącego, 4-letnich techników lub 3-letnich branżowych szkół zawodowych I stopnia. Natomiast absolwenci szkół podstawowych będą już przyjmowani do 4-letnich liceów, 5-letnich techników oraz 3-letnich branżowych szkół I stopnia.

Liczba miejsc w poszczególnych typach szkół jest w stanie zaspokoić potrzeby każdej grupy kandydatów. Szkoły przygotowały bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Dla jednych i dla drugich kandydatów terminy postępowania rekrutacyjnego ustalone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty są takie same.

W Legnicy nabór do szkół publicznych odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, poprzez system elektroniczny. W okresie od 13 do 25 czerwca br. kandydaci będą mogli zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Tam znajdą ofertę edukacyjną liceów oraz szkół zawodowych: regulaminy rekrutacyjne, opis kierunków kształcenia, przedmioty punktowane przy rekrutacji do danej klasy, proponowane języki obce oraz przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.

Kandydaci mogą dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół według własnych preferencji i zainteresowań. Wydrukowany z systemu i podpisany wniosek należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 25 czerwca 2019 r. Dołączyć należy wymagane dokumenty, w tym świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane w szkołach 16 lipca. Następnie kandydaci będą potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Natomiast 25 lipca br. szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Szkoły, które będą jeszcze dysponować wolnymi miejscami, uruchomią 26 lipca br. rekrutację uzupełniającą, która potrwa do 30 sierpnia.

Powrót na listę aktualności